Adonai
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

 

 

 

 

 

De redding van Israël

 

Heel Israël zal gered worden,

volgens de woorden van de Schrift:

Uit Sion zal de Redder komen

en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen.

Dit is het verbond dat Hij met hen sluit,

wanneer Hij hun zonden heeft weggenomen. (1)

 

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem

zal Hij vervullen met een Geest van genade en gebeden.

Ze zullen zich weer naar Hem wenden,

en over Hem die ze hebben doorstoken,

zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind. (2)

 

God zegt: “Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven,

ik zal je versteende hart uit je lichaam halen

en je er een levend hart voor in de plaats geven.

Ik zal jullie mijn Geest geven

en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven

en mijn regels in acht nemen.” (3)

 

Ik zal hen met ontzag voor Mij vervullen… (4)

 

Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden:

“Leer de HEER kennen,”

want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER.

Hij zal hun zonden vergeven

en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. (5)

 

Ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat Israël zal worden gered. (6)

 

 1. Romeinen 11:26 WV
 2. Zacharia 12:10 NBG
 3. Ezechiël 36:26-27
 4. Jeremia 32:40
 5. Jeremia 31:34
 6. Romeinen 10:1

 

DPM

Reacties

 

 

 

  

De terugkeer van Israël

 

Dit zegt de Heer: In de woestijn kreeg Ik Israël lief, 

het volk dat aan vernietiging ontkomen was. 

Ik ging hun voor en gaf hun vrede. 

Van ver ben Ik naar je toegekomen, vrouwe Israël. 

Ik heb je altijd liefgehad. 

Mijn liefde zal je altijd vergezellen.

Ik breng je weer tot bloei. (1)

 

Ik ben vol zorg over Israël

en zal hen veilig thuisbrengen. 

Dan zal het weer zijn als voorheen, 

alsof ik hen nooit verstoten had,

want Ik ben de Heer, 

hun God, en ik zal hun gebeden verhoren. 

Ik zal hen tot mij fluiten,

want Ik heb hen vrijgekocht. (2)

 

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug,

uit het westen breng Ik jullie bijeen. 

Tegen het noorden zeg Ik:

Geef hier!

Het zuiden gebied Ik:

Laat los!

Breng mijn zonen terug van verre,

mijn dochters van de einden der aarde. (3)

 

Ze keren terug uit het land van de vijand.

Je hebt een hoopvolle toekomst, 

je kinderen keren naar hun eigen land terug. (4)

 

Ik zal het lot van Israël ten goede keren

zegt de Heer, jullie God. (5)

 

 1. Jeremia 31:2-4
 2. Zach. 10:6,8
 3. Jes. 43:5,6
 4. Jer. 31:16,17
 5. Amos 9:14

 

DPM

Reacties

 

 

 

Vrede voor Israël

 

Vraag om vrede voor Jeruzalem:

“Dat rust hebben wie van je houden,

dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.” (1)

 

Wie aan Mijn volk komt,

komt aan Mijn oogappel, zegt de Here. (2)

 

Rust en vrede zal Israël ten deel vallen;

gerechtigheid zal haar fundament zijn.

Zij zal niets meer te vrezen hebben:

onderdrukking zal haar niet bereiken,

voor terreur blijft zij gevrijwaard.

Wordt zij toch aangevallen,

het komt niet van Mij.

Valt iemand haar aan?

Het wordt zijn eigen val. (3)

 

De koning van Israël, de Heer,

Hij is binnen uw muren:

u hebt geen kwaad meer te vrezen.

Hij zal zich verheugen in vreugde om u

en zijn liefde stilzwijgend laten blijken.

Hij juicht uit vreugde over u. (4)

 

Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is ons gegeven,

en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt hem Wonderbare Raadsman,

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Groot zal de heerschappij zijn

en eindeloos de vrede op de troon van David

en over zijn koninkrijk,

doordat hij het sticht en grondvest

met recht en gerechtigheid,

van nu aan tot in eeuwigheid. (5)

 

Vrede over Israël! (6)

 

 

 1. Psalm 122:6-7
 2. Zacharia 2:12
 3. Jesaja 54:13,14,15
 4. Sefanja 3:15-17 WV
 5. Jesaja 9:5,6 NBG
 6. Psalm 125:5

DPM

Reacties

 

 

 

 

Troost voor Israël

 

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.

Spreek Jeruzalem moed in,

maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is,

dat haar schuld is voldaan. (1)

 

Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:

‘Wees niet bang Sion! Laat de moed niet zinken!’

De Heer, je God, zal in je midden zijn,

Hij is een held die je bevrijdt.

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,

in zijn liefde zal Hij zwijgen,

in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. (2)

 

Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem,

want de Heer troost zijn volk,

Hij koopt Jeruzalem vrij. (3)

Hoe welkom is de vreugdebode

die over de bergen komt aangesneld,

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,

die redding aankondigt en tegen Sion zegt:

‘Je God is koning!’ Hoor!

Je wachters verheffen hun stem,

samen barsten ze uit in gejuich,

want ze zien het met eigen ogen:

De HEER keert terug naar Sion.

 

Ik ben in jullie midden, Ik ben heilig,

Ik zal niet meer in woede ontsteken. (4)

Opnieuw zal de HEER Sion troosten,

opnieuw zal Hij Jeruzalem uitverkiezen. (5)

 

 1. Jesaja 40:1,2
 2. Sefanja 3:16-18
 3. Jesaja 52:7-9
 4. Hosea 11:8b-9
 5. Zacharia 1:17b

 

DPM

 

 

Reacties

 

 

 

  

 

  

Wachters op de muur…

 

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,

omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,

totdat het licht van haar gerechtigheid daagt

en de fakkel van haar redding brandt.

 

De God van Israël heeft wachters 

gezet op de muren van Jeruzalem

die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht.

Ik, die een beroep doe op de HEER,

gun mijzelf geen rust en gun Hem evenmin rust,

totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest

en haar roem op aarde heeft bevestigd. (1)

 

Jeruzalem, hoor! Je wachters verheffen hun stem,

samen barsten ze uit in gejuich,

want ze zien het met eigen ogen:

de HEER keert terug naar Sion.

Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem,

want de HEER troost zijn volk,

Hij koopt Jeruzalem vrij.

De HEER ontbloot zijn heilige arm

ten overstaan van alle volken,

en de  einden der aarde zien

hoe onze God redding brengt. (2)

 

 1. Jesaja 62:1,6,7,10
 2. Jesaja 52:8-10

DPM

Reacties
Categorieën
Adonai!
 
 
 Sound the Shofar:

 
 
   
Betekenis Adonai:
 
Ado - nai [aa` doo-] («Hebreeuws) Mijn Heer, in het Oude Testament soms gebruikte naam voor God; in het bijzonder gebezigd ter vervanging van de onuitsprekelijk (verboden) geachte naam JHVH of Jahwe
--------
1) Andere naam voor Jehova 2) God 3) Goden 4) Hebreeuwse naam voor god 5) Joodse naam voor God 6) Joodse naam voor Jahweh 7) Mijnheer 8) Naam van Jahwe
 
 
 
 
 
Namen van God:
 
Jahwe-Shammah,
God is bij mij aanwezig,
(Ezechiel 48:35)
U bent hier! ik ben nooit alleen!

Jahwe-Rohi,
God is mijn herder,
(psalm23)
U leidt mij en voed mij
beschermt Mij!

Jahwe-Jireh,
God is mijn verzorger,
(genesis 22:14)
U ziet wat ik nodig heb
voordat ik er om vraag,
en voorziet!

Jahwe-Raphe,
God is mijn Genezer,
( Exodus 15 :26)
u kunt mijn lichaam,
emoties en relaties genezen !

Jahwe-Tsidkenu,
God is mijn Gerechtigheid,
(Jeremia 23:6)
U aanvaard mij
en vergeef mij ter wille van Christus!

Jahwe-M,kiddish,
God is mijn heiligheid,
(leviticus 20:8)
U maakt mij heilig als Jezus!

Jahwe-Shaloom,
God is mijn Vrede
(richteren 6:24)
U geeft mij vrede
ondanks de omstandigheden!

Jahwe-Nissi,
God is mijn Vaandel
(exodus 17 :15)
U bent mijn overwinning
in conflicten en confrontaties!
 
 

Meer van Beloved Daughter:

     Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

    Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

    God's Rose Garden

    Hiding Place

    Hof van Eden

    Holy of Holies

    King of Kings

    Levend Water

    Planet Earth

    Prayer Garden

    Psalms of David

    Rejoice

    Rose Garden

     Royal Garden

     Salvation 

     Secret Garden

     Secret Place

     Song of Solomon

     Stille Plaats

     The Cross 

     Toevluchtsoord

     Worship the King

 

 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl